Xuyên suốt gần chục năm hình thành và phát triển, Voido Coffee Roaster luôn nỗ lực để hoàn thành trách nhiệm của một doanh nghiệp:

  • Trách nhiệm với người nông dân: Voido làm việc trực tiếp với nông hộ tạo ra hệ sinh thái riêng với mối quan hệ tương hỗ. Người nông dân cung cấp nguyên liệu chất lượng tốt nhất. Ngược lại, Voido Coffee Roaster đồng hành, hỗ trợ để nâng cao giá trị cà phê, gia tăng thu nhập và sinh kế cho người nông dân.
  • Với khách hàng và đối tác: Voido Coffee Roaster đề cao tinh thần hợp tác và tương trợ cùng thành công với tiêu chí hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro.
  • Trách nhiệm với cộng đồng: Kinh doanh và phát triển theo hướng bền vững, giảm tối đa tác động tiêu cực đến môi trường kinh tế, xã hội. Hướng đến mục tiêu chung là góp phần xây dựng một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn.

Trách nhiệm với nhân viên: Kiến tạo một môi trường làm việc văn minh, đặt yếu tố con người lên hàng đầu, tạo điều kiện để mỗi cá nhân có điều kiện học tập, phát triển bản thân tốt nhất.

Sản phẩm bạn đã xem